Google+ Общи условия
Last Minute Оферти
ribbon

rila_1

Боровец - Хотел Рила

Нова Година в Хотел Рила, най внушителният Боровец

Виж повече...

 
 
ribbon

808 1

Велинград - Двореца

Пакет Коледа 2014 в СПА хотел Двореца

Виж повече...

ribbon

Stream 11

Зимна приказка в Пампорово

Коледа и Нова Година в апарт-хотел
Стрийм Ризорт!

Виж Повече...

ribbon

DSC 7033

Нова Година в Чифлика

Незабравимо изживяване в СПА хотел Балкан

Виж повече...

Общи условия

Общи условия (2)

Общи условия на туроператора и интернет сайта по отношение на клиентите, посетители и потребители.

Четвъртък, 17 Октомври 2013 12:23

За сайта

Написана от
Общи условия
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.pateshestvie.bg НА Диапро ООД
 
 
I.ДЕФИНИЦИИ
 
- „Интернет сайт” – съвкупност от уеб страници, адресирани на общ URL и с обща заглавна страница, която се зарежда при изписване на интернет сайта www.pateshestvie.bg.
 
- „Интернет страница” – по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 
-„Потребител” – всяко лице, въвело електронния адрес на www.pateshestvie.bg и достигнало до интернет страницата на www.pateshestvie.bg, на която са публикувани 
 
съответните оферти при наличие на интерес, да извършва покупка на стоки и/или услуги по електронен път.
 
- „Потребителски профил” – част от интернет сайта www.pateshestvie.bg, в която се съдържа информация за потребителя, изискана от Диапро ООД и New World 24 ЕООД, която 
 
се съхранява при него и се ползва и обработва единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до потребителския профил от 
 
потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 
- „Електронна препратка” – връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница.
 
- „Парола” – комбинация от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и му осигуряват достъп до потребителския му профил.
 
-„Оферта” – предложение, адресирано към потребителя за закупуване на стоки и/или услуги, публикувано на интернет сайта на www.pateshestvie.
 
- „Ваучер” – документ с уникален номер, издаван от New World 24 ЕООД на клиенти-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл.48 от Закона за защита на 
 
потребителите, последните са сключили с конкретен търговец, чрез информационната платформа www.pateshestvie.bg., конкретен договор за продажба от разстояние на 
 
стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от 
 
цената на закупената от разстояние стока и/или услуга. Всеки ваучер притежава задължителни реквизити: името на търговското дружество, което го издава; трите имена на 
 
лицето, закупило ваучера; номер на ваучера; срок на валидност; допълнителни условия.
 
- Диапро ООД - търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121310096, осъществяващо изграждане на интернет сайтове, и др.
 
- New World 24 ЕООД – търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202341867, осъществяващо продажба на туристически услуги. 
 
- „Търговец” – физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, съгласно условията и изискванията на Търговския закон.
 
-„Форсмажорни обстоятелства” – непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер и извън контрола на New World 24 ЕООД , което 
 
прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 
 
 
II.ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Диапро ООД New, World 24 ООД и Потребителя, възникнали при и по повод рекламирането и продажбата на Оферта 
 
чрез туристически ваучери.
 
2. Настоящите Общи условия имат задължителен характер за страните Диапро ООД, New World 24 ЕООД и Потребителя по този договор.
 
3. Потребителят декларира и гарантира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
 
 
 
III.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 
4. Диапро ООД и New World 24 ЕООД предоставят за ползване на потребителите интернет сайт www.pateshestvie.bg за елекронна платформа за пазаруване на туристически 
 
услуги, при условията на договор за продажба от разстояние.
 
5. Настоящите Общи условия са част от договора, чрез който Потребителят закупува стоки/услуги, чрез интернет сайта www.pateshestvie.bg. Извършвайки електронно 
 
изявление за сключване на договора за покупко-продажба, Потребителят се съгласява и с настоящите Общи условия.
 
6. Диапро ООД и New World 24 ЕООД не носят отговорност пред Потребителя в следните случаи:
 
а/ за нарушаване на авторски и сродни права при публикуване на Оферти на интернет сайта на www.pateshestvie.bg
 
б/ за вреди, причинени на Потребителите от публикуваните Оферти;
 
в/ за вреди, причинени на Потребителите от некоректното поведение на трети лица /търговци/, промотиращи Офертите си чрез интернет сайта на www.pateshestvie.bg;
 
г/за евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на Офертите, закупени от Потребителя чрез интернет сайта www.pateshestvie.bg;
 
д/ако Потребителят по какъвто и да е било начин разреши и/или допусне да бъде ползван неговият Потребителски профил от трети лица.
 
 
 
7. При ползване на интернет сайта, Потребителят се задължава:
 
а/ да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, добрите нрави;
 
б/ да не нарушава чужди имуществени и неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
 
в/ да не осъществява достъп извън предоставения му .
 
г/ да не накърнява или възпрепятства наличността, надежността или качеството на предоставения достъп;
 
 
 
III.МЕТОДИКА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТ www.pateshestvie.bg
 
8. Договор за покупко-продажба на Оферта се сключва между Потребителя и Търговеца, посредством интернет сайта www.pateshestvie.bg. Търговецът също като Потребителя 
 
използва предоставената интернет страница за пазаруване и промотиране на офертата.
 
9. Отваряйки интернет страницата www.pateshestvie.bg, Потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикуваната Оферта. Чрез интернет страницата 
 
www.pateshestvie.bg, Потребителят получава информация още за: 1/ дружеството, поддържащо интернет сайта; 2/ Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба 
 
по метода на груповото пазаруване; 3/ начините, по които може да заплати и получи закупения ваучер; 4/ информация как да закупи, подари и предостави закупен чрез 
 
интернет страницата www.pateshestvie.bg ваучер на трето лице;
 
10. Когато Потребителят желае да закупи чрез Ваучер Оферта на Търговеца, предоставена чрез интернет сайта www.pateshestvie.bg, той следва да достигне до страница – 
 
част от интернет сайта на www.pateshestvie.bg, съдържаща специално изготвен за това интерфейс. Чрез него Потребителят, ако желае, извършва електронното волеизявление 
 
за сключване на договор за покупко-продажба по системата на груповото пазаруване.
 
11. В случай, че Потребителят няма регистрация в сайта www.pateshestvie.bg, той следва да премине кратка процедура, като попълни съответната електронна форма за 
 
регистрация, достъпна в реално време (on-line). Чрез нея Потребителят доброволно, предоставя на Диапро ООД и  New World 24 ЕООД своите лични данни, необходими за 
 
сключване и изпълнение на настоящия договор, с което изразява съгласие с настоящите Общи условия. В случай на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението 
 
за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.
 
12. Заплащането на цената по договора за покупко-продажба чрез интернет сайта www.pateshestvie.bg се извършва посредством изрично изброените в интернет сайта начини. 
 
Чрез плащането Потребителят се съгласява:
 
- с настоящите Общите условия за покупко-продажба, както и с индивидуалните условия за конкретната Оферта, която е избрал да закупи;
 
- да заплати авансово Офертата;
 
13. След сключване на договора, Потребителят получава съобщение на изрично посочено място в интернет страницата www.pateshetvie.bg и/или на указания от Потребителя 
 
имейл адрес при регистрацията му, че успешно е извършил електронно волеизявление. Това електронно съобщение е потвръждение, че договорът е сключен.
 
 
 
IV.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 
14. New World 24 ЕООД и Диапро ООД полагат дължимата грижа и носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от 
 
Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на www.pateshestvie.bg. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно 
 
събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 
15. В електронна регистрационната карта попълвана от Потребителя при регистрацията, New World 24 ЕООД и Диапро ООД обозначават задължителния или доброволния характер на 
 
предоставяне на лични данни и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за 
 
него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 
16. Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушени правата и законните интереси на 
 
трети лица, New World 24 ЕООД и Диапро ООД имт  право да предоставят лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.
 
17. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на Офертата, под 
 
условие.
 
18. Потребителят трябва да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния 
 
маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
 
19.Диапро ООД и New World 24 ЕООД се задължават да не разкриват никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни 
 
органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 
- е получило изрично съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при 
 
спазване на законово установени процедури;
 
 
 
V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
20. Диапро ООД и  New World 24 ООД си запазват правото да променят или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това Потребителя.
 
21. Потребителят заявява, че е запознат, че закупената от него Оферта, чрез интернет сайта www.pateshestwie.bg, попада в кръга на описаното в чл.50 ал.3, т.2 от ЗЗП.
 
22. Страните декларират, че в случай, че някоя/и клаузи по настоящите Общи условия се окаже/се окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на 
 
договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
23. Настоящите Общи условия включват и следните документи:
 
- Условия за обслужване на транзакции с банкови карти;
 
24. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 
25. Настоящите общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Диапро ООД и  New World 24 ООД  . Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се 
 
съгласявате с направените промени.
 
 
 
Всички права запазени!
 
 
 
Диапро ООД и New World 24 ООД
Четвъртък, 17 Октомври 2013 11:47

Туроператор

Написана от

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ НА НЮ УЪРЛД 24 ООД:

 

1. Записване за пътуване

Записването е възможно по телефон, факс, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Цени и плащане

2.1. Плащането се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на плащане по банков път по сметка при ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА:.IBAN: BG28FINV91501015726489

2.2. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена на пътуването. КЛИЕНТЪТ внася депозита в момента на подписване на този договор или до 24 часа от неговото подписване.

2.3. Окончателното плащане на останалите 70% се извършва не по-късно от 30дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

3. Права и задължения на страните:

3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

3.1.1.  Да предостави на КЛИЕНТА подробна информация за организираното пътуване, услугите и цената, описани в Договора за организирано пътуване.

3.1.2. Да предостави в съответствие с условията на този Договор туристическите услуги, заплатени от КЛИЕНТА.

3.1.3. Да предложи и или да се увери, че е налице задължителна застраховка на КЛИЕНТА “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуващите извън страната, като предостави оригиналната застрахователна полица на КЛИЕНТА най-късно в деня на отпътуване. Застраховката покрива медицински разходи вследствие на злополука или акутно заболяване, транспортиране, репатриране.

3.1.4. По искане на КЛИЕНТА да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

3.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ за задължителна застраховка “Отговорност на туроператора” със ЗКПД “БУЛСТРАД” АД,София, ул.“Позитано”№5, при условията на Застрахователна полица №3405130520000001/10.01.2012 – 09.01.2014 -  г. Копие от сертификата за сключения договор се предоставя на КЛИЕНТА преди началото на пътуването.

3.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от изпълнение на договора, без да носи никаква отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащане в определените срокове. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с надлежно оформен документ (фактура). Ако КЛИЕНТЪТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на КЛИЕНТА.

3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ  има право да промени договорената обща цена на пътуването:

3.4.1. При промени на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове към българския лев с повече от 5%, възникнали след подписване на договора, но не по-късно от 20 дни преди пътуването.

3.4.2. Редът и начинът за преизчисляване на цената по т. 3.4.1. са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

3.4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма КЛИЕНТА за промяната в общата цена в срок от 3 дни след възникване на обстоятелствата по т. 3.4.1.

3.4.4. КЛИНЕТЪТ има право да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на дължимата сума.

3.4.5. В случай, че КЛИЕНТЪТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друго пътуване на същата, по-ниска или по-висока цена със съответно прихващане, връщане на разликата, или доплащане.

3.4.6. Ако КЛИЕНТЪТ не приеме предложението, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на КЛИЕНТА цялата платена по договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ от страна на КЛИЕНТА.

3.4.7. КЛИЕНТЪТ се задължава да информира ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението.

3.4.8. Замяна на хотел, заведение за хранене, развлечение или транспортно средство с други от същата или по-висока категория не се счита за промяна по договора.

3.5. КЛИЕНТЪТ се задължава:

3.5.1. При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, пълномощни и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

3.5.2. Ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години, и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да предостави нотариално заверена декларация от  двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено и или поради неправилно оформена декларация, КЛИЕНТЪТ не е допуснат да премине границата на Република България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на КЛИЕНТА за непроведеното пътуване.

3.5.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове, стойността на туристическите услуги.

3.5.4. Да спазва законите на страната, в която пътува, както и да напусне държавата на екскурзията/почивката, съгласно договора, заедно с туристическата група, към която е включен или индивидуално (при индивидуално пътуване). Всички останали действия на КЛИЕНТА са нарушения на законите на съответната държава, като произтичащите от това последствия са за негова сметка. В такива случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разходите и или формалностите, свързани с връщането на КЛИЕНТА в България.

3.5.5. При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на КЛИЕНТА, той е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

3.5.6. КЛИЕНТЪТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен за собствена сметка да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

3.5.7. Ако КЛИЕНТЪТ пътува за чужбина със собствено превозно средства, е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай, че такива са необходими), застраховки и други документи за превозното средство.

3.5.8. Ако по време на своя престой в чужбина КЛИЕНТЪТ изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на Република България. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ би могъл да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на КЛИЕНТА.

3.5.9. При непроведено пътуване да върне копието на сертификата, посочен в т. 3.2.

3.6. КЛИЕНТЪТ има право:

3.6.1. В срок не по-късно от 20дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по Договора на трето лице, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРAвсички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай КЛИЕНТЪТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4. Отговорност на страните:

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писмено КЛИЕНТА в срок най-късно от 2 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:

4.1.1. Не е набран необходимия минимален брой участници.

4.1.2. При възникване на форсмажорни обстоятелства (военни действия, стачки, терористични актове, природни бедствия, епидемии и др.). В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на КЛИЕНТА всички заплатени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети,глоба за неустойка за хотел, визови такси и др.). Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

4.2.1. Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини или промяна на часа на полета.

4.2.2. Непреодолима сила (природни бедствия, стачки и др.).

4.2.3. Анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на КЛИЕНТА.

4.2.4. Загуби или повреда на багаж по време на пътуването.

4.2.5. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА.

4.2.6. Недопускане от страна на митнически и граничните служби КЛИЕНТЪТ да излезе извън пределита на Република България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.

4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:

4.3.1. КЛИЕНТА, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време.

4.3.2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

4.3.3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

4.4. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета.

5. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, той се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойка, както следва:

Анулация

Срок

Размер неустойка, %

При отказ в срок

Датата на твърда резервация

0

При отказ в срок

След датата на твърда резервация и не по-късно от 60 дни преди пътуването

30%

При отказ в срок

от 59 до 30 дни

50%

При отказ в срок

от 29 до 0 дни (no show)

100%

6. Спорове и рекламации:

6.1. В случай, че по време на пътуването  се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, КЛИЕНТЪТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.2. В случай, че претенциите на КЛИЕНТА, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, КЛИЕНТЪТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА.

6.3. В срок от 3 дни след крайната дата на пътуването, КЛИЕНТЪТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА рекламацията си в писмен вид, придружена от констативен протокол, подписан от КЛИЕНТА, ХОТЕЛА и представител на ТУРОПЕРАТОРА, посрещнал и или придружил КЛИЕНТА, оригинален екземпляр на Договора  и платежен документ за заплатената услуга (фактура).

6.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

6.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на КЛИЕНТА.

7. Ред за изменения и прекратяване на Договора:

7.1. Настоящият Договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

7.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.

7.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.

7.5. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

7.6. Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на Република България.

 

 

 

 

       За туроператоа:                                                    За клиента:

Вход в сайта

Google+